วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การขอเข้าระบบจากระยะไกล

การขอเข้าระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต(Telnet) เป็นบริการอินเน็ตรูปแบบหนึ่งโดยที่เราสามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลๆได้ด้วยตนเอง เช่น ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนทำงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนแล้วกลับไปที่บ้าน เรามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านและต่ออินเตอร์เน็ตไว้เราสามารถเรียกข้อมูลจากที่โรงเรียนมาทำที่บ้านได้ เสมือนกับเราทำงานที่โรงเรียนนั่นเอง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail=E-mail) หรือ E-mail เป็นการส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ส่งสสามารถส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ ในรูปแบบของอีเมล์ เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมาย แล้วส่งไปยังผู้รับ ผู้รับจะได้รับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาที แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถส่งแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์แนบไปกับอีเมล์ได้ด้วย

วัตถุประสงค์


ปัจจุบันนี้เพราะมีอินเตอร์เน็ต การสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลกจึงเป็นไปอย่างง่ายได้ เพียงแค่คลิกอินเตอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สามารถย่อโลกให้เล็กลง ความสะดวกสบายต่างๆของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมากจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอินเตอร์เน็ด- ด้านการศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องไปถึงโรงเรียน มีระบบการลงทะเบียนเรียนที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องต่อแถวเพื่อเขียนลงทะเบียนทีละคน นักเรียนหรือนักศึกษาหลายคนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้สะดวกมากขึ้น

- ด้านธุรกิจ ผู้ขายสามารถโฆษณาและขายของได้โดยไม่ต้องเปิดร้านค้า และผู้ซื้อก็สามารถซื้อของได้โดยไม่ต้องออกไปนอกบ้าน


- ด้านการส่งข้อมูล ผู้ส่งและผู้รับไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปพบกัน ก็สามารถรับ-ส่งข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย


ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตที่มีต่อสังคมนี้ยังมีอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆหรือไม่นั้น คงขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเองว่าจะนำเทคโนโลยีใหม่นี้ไปใช้อย่างไร ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นมากน้อยเพียงใด และทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ ถ้านำไปใช้โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนก็นับว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตแล้วทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับความเดือนร้อนก็นับว่าอินเตอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่ให้โทษได้เช่นกัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์

3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
4. ช่วยรับ - ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง
6. ช่วยสร้างงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม

Calendar